Załóż Konto

Koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Zamknij

Regulamin


Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym dostępnym  pod adresem internetowym: wedliny24.pl, prowadzonym przez Agripol Food Sp. z o.o. w Białymstoku.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 3. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów transportu , natomiast cena wysyłki przedstawiona podczas składania zamówienia zawiera koszty pakowania . Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic wagowych, a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia.
 4. Sprzedawca przed wysyłką powiadomi zamawiającego telefonicznie lub mailowo o końcowej wartości zamówienia.

Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, realizacja następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. Sklep internetowy wedliny24.pl daje możliwość wysyłki po uprzednim uzgodnieniu przez strony. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej wedliny24.pl. Wkładanie towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Do koszyka” przy danym towarze.
 3. Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Zamawiam”. Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk ”Wróć do Sklepu” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.
 4. Całkowita orientacyjna wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po potwierdzeniu dokonania Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku towaru o zmiennej wadze cena jest orientacyjna, a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub mailem. Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.
 5. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia a zarazem odstąpienia od umowy.

Termin i realizacja dostawy
 1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone do czwartku do godz. 24:00 wysłane zostaną we wtorek lub środę następnego tygodnia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy wedliny24.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień lub odmowy ich realizacji w całości lub w części. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.

Dostawa i koszty dostawy
 1. Towar zakupiony w sklepie internetowym jest wysyłany na chwilę obecną tylko na terenie Polski w specjalnie przygotowanych do tego celu opakowaniach.Całkowite przygotowanie towaru do wysyłki, odpowiednie zapakowanie, następuje        bezpośrednio u producenta wyrobów. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty z zamówiony towar wraz z kosztami dostarczenia towaru
 1. Zamawiający ma możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, celem zweryfikowania poprawności oraz stanu zamówienia.
 2.  Wszelkie rozbieżności lub uszkodzenia paczki, muszą zostać zwarte w protokole udostępnionym przez kuriera.
 3. Koszt dostawy to 18,45 zł na terenie całej Polski, płatne za pobraniem.

Odmowa realizacji zamówień 
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 1. Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie.
 2. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów.
 3. Zamawiający nie przestrzega postanowień Regulaminu.

Płatności
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Zamawiającego faktury VAT.
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest/nie jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Klient ma możliwość płatności wyłącznie za pobraniem – zapłata następuje gotówką lub kartą przy odbiorze towaru przez klienta z uwzględnieniem dokładnej wagi zamówionego towaru.

Reklamacje i zwroty
 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej protokołu reklamacyjnego z wszelkimi niezbędnymi danymi, takimi jak: numer zamówienia, data zakupu
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca  zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
 3. Sprzedawca  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej wedliny24.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.

Postanowienia końcowe
 1. W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia że dane podane przez kupującego są nieprawdziwe, bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma pełne prawo do wstrzymania zamówienia oraz natychmiastowego zablokowania konta kupującego.
 2. Serwis  wedliny24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdy Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
do góry